Dave McKinnon
 

 • @aortega701 says:

  Wow thx!!!โคโค

 • @MNNski says:

  Don’t do it if you have carpal tunnel syndrome. That was very unpleasant.

 • @elizablessed624 says:

  I’m on the tail end of having covid with head congestion/sinsus pressure.
  This worked for me.
  Thanks, Dr. Madell!

 • @juliawah8674 says:

  ๐Ÿ‘ wonderful human body. โค

 • @kjoycamp says:

  Wow this actually works!!

 • @sweettee8110 says:

  Not gonna lie, this gave me some relief with this pinched nerve I have that I can feel all the down through my finger.

 • @naomibell4090 says:

  Thank you so much Dr. Mandel because I have suffered from a deviated septum for many years and was told that the surgery is the worst that my brother endured. I can feel it opening. Thank you so very much for giving of yourself and blessing so many people. ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š

 • @oneidasanabria767 says:

  Thank you dr Mendell!!!

 • @oneidasanabria767 says:

  Dr mendell i wonder if theres some techniques to stop rheumatoid arthritis fingers deformation? Hope you read my question!!!

 • @debbiedunn4477 says:

  I just love these helpful tips you give. I’ve used several. Thank you

 • @hephzibahkadam3247 says:

  Wow wonderful tips sir๐Ÿ‘๐Ÿ‘Œ

 • @russelldavis9589 says:

  Thanks

 • @joerivituso8557 says:

  ” Awesome Technique ! ” ๐Ÿ˜Š

 • @shipofglory1971 says:

  Thanks!! That felt good!

 • @charlenebercillio8065 says:

  Really work I felt drainage right away

 • @chaneljazz says:

  Grateful. Have a beautiful blessed day ๐Ÿ˜Š๐ŸŽ‰๐Ÿ˜Š

 • @user-lw9lx5hs3z says:

  Cool โค

 • @lawrenceweinzimer says:

  More, more, more like Andrea True๐Ÿ˜… used to say. Dr. M.- Please keep on with your excellence โœจ๏ธ!

 • @darendahaun5438 says:

  Thank Doc , I do love all your videos . I love all your tips you give . You are so awesome !!!! ๐Ÿ˜Š๐Ÿ˜Š

 • @user-pp8qi1yh5k says:

  Sound good Dr thanks for let’s me know

 • >